Бакалавр

053  ПСИХОЛОГІЯ (ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ)

Для вступу на цю освітню програму необхідні наступні сертифікати ЗНО:  1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Біологія або Іноземна мова

053 ПСИХОЛОГІЯ (ПСИХОЛОГІЯ КОНСАЛТІНГА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ)

УВАГА ЛИШЕ В УІПА ПСИХОЛОГІЯ БЕЗ ЗНО З МАТЕМАТИКИ

Для вступу на цю освітню програму необхідні наступні сертифікати ЗНО: 1. Українська мова та література, 2. Біологія,3. Історія України або Іноземна мова

053  ПСИХОЛОГІЯ (ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ)

ЧОМУ І ДЛЯ ЧОГО НАВЧАЮТЬ

Практична психологія – галузь психологічної науки, предмет якої – психологічна допомога, тобто практична діяльність психологів, спрямована на конкретну людину, її проблеми, потреби та запити.

Практична психологія з’явилася у відповідь на ріст суспільного інтересу до проблем людини і як свідчення того, що сучасна психологія може успішно їх вирішувати.

Практична психологія займається проблемами трьох рівнів:

 • особистісними;
 • груповими (сімейними, організаційними);
 • масовими (стратегічними).

Практичні психологи професійно надають суспільству широкий спектр психологічних послуг: визначення готовності дитини до шкільного навчання, психологічне забезпечення бізнесу, маркетингу та реклами, прогноз сумісництва людей у різних видах групової діяльності. Практичні психологи надають рекомендації політикам та керівникам, лікарям та учителям, робітникам міліції та архітекторам, організаторам дорожнього руху та військовим з питань, вирішення яких припускає врахування психологічних факторів.

 СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»

Навчальний план побудований за модульним принципом та включає такі цикли навчальних дисциплін:

 1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: Історія України; Ділова українська мова; Філософія; Соціологія;Економічна теорія; Політологія; Основи правознавства; Культурологія; Іноземна мова; Фізична культура.
 2. Цикл природничо-наукової підготовки: Основи анатомії та фізіології нервової системи; Вікова фізіологія і валеологія; Екологія; Безпека життєдіяльності; Охорона праці; Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології; Теорія ймовірності; Математичні методи в психології.
 3. Цикл професійної та практичної підготовки: Загальна психологія; Педагогіка; Методика викладання психології; Психологічна служба в системі освіти; Вступ до спеціальності; Диференційна психологія; Експериментальна психологія; Вікова психологія; Педагогічна психологія; Соціальна психологія; Порівняльна психологія; Методологічні та теоретичні проблеми психології; Історія психології; Сучасні теорії глибинної психології; Психодіагностика; Основи психокорекції; Психологія спорту; Психологія управління; Основи психологічного консультування; Основи дефектології; Основи патопсихології; Практикум з групової психокорекції; Основи клінічної психології; Демографія; Арттерапія; Ознайомлювальна практика (навчальна); Діагностико-психокорекційна практика (виробнича).

 СИСТЕМА ЗНАННЬ І РОЗУМІННЬ

Під час навчання у студентів практичних психологів формуються наступні знання і розуміння:

– поглиблені знання з основ психології;

– базові знання з фундаментальних природних наук, математики, педагогіки та інформаційних технологій, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних психологічних дисциплін та використання їх методів в обраній професії;

– базові уявлення щодо основних методів психодіагностики, психокорекції, психологічної допомоги та супроводу, групового та індивідуального консультування;

– базові уявлення щодо вікових особливостей психологічного розвитку людини;

– базові знання щодо психічних процесів особистості, емоцій та їх властивостей, волі та вольових якостей особистості, індивідуально-типологічних особливостей особистості;

– базові уявлення щодо груп, особливостей групової динаміки колективів, масових соціально-психологічних явищ;

– базові уявлення щодо основ патопсихології, клінічної психології, дефектології.

 

ПОСАДИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ НАШИХ ВИПУСКНИКІВ

Практичний психолог підготовлений до робіт:

 • психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;
 • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
 • психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;
 • профорієнтація та профвідбір;
 • виявлення психологічних причин соціальної дезадаптації дітей, вибір форм і змісту психокорекційної та психолого-профілактичної роботи;
 • психологічний патронаж проблемних категорій населення (інваліди, діти з делінквентною, аддиктивною поведінкою та ін.).

Практичний психолог може обіймати посади:

 • практичний психолог у закладах освіти;
 • практичний психолог на підприємстві;
 • практичний психолог в органах державної влади та управління;
 • психолог-консультант;
 • лаборант (психологічні дослідження).

053 ПСИХОЛОГІЯ (ПСИХОЛОГІЯ КОНСАЛТІНГА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ)

ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

Психологічний консалтинг — це психолого-економічний аналіз діяльності підприємства, професійний супровід і надання кваліфікованої допомоги в області психології бізнесу. Послуги психологічного консалтингу можуть стати швидкими, високоефективним і надійним засобом підйому і розвитку компанії.

Психологічний консалтинг — це робота професійного психолога з людьми, спрямована на рішення різного роду психологічних проблем, пов’язаних з труднощами у відносинах з іншими людьми або з самим собою.

Психолог за спеціалізацією «Психологічний  консалтинг» працює з випадками, пов’язаними з переживанням як гострого стресу (втрати близьких, розлучення, раптове звільнення і багато іншого), так і хронічного стресу, причиною якого може бути постійна завантаженість, внутрішньоособистісні конфлікти, занижена самооцінка, непрості взаємини в колективі і вдома.

Психологія консалтингу дає відповіді на ключові питання щодо ефективного управління компанією, мотивації персоналу, розвитку топ-менеджменту, навчання керівників і іншим моментам діяльності фірми.

ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Полягає в отриманні студентами спеціальних професійних знань з питань соціально-психологічних закономірностей відбору, підбору та оцінки співробітників в організації, формування робочих груп, розвитку організацій та їх культури, що розширюють професійні можливості студентів і формують соціально-психологічну компетентність, яка виступає одним з професійно-значущих якостей сучасного психолога:

 • психологічний аналіз нових соціально-економічних проблем, з якими стикаються організації в ринкових умовах та умовах, пов’язаних з міжнародною інтеграцією;
 • психологічні аспекти взаємодії організацій з громадськістю; проблема формування позитивного іміджу організацій;
 • психологічні проблеми відбору, адаптації та здійснення професійної кар’єри працівників в організації;
 • психологічні основи профілактики та подолання професійного стресу в організаціях, синдрому «професійного вигорання» працівників організації.

КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ БАКАЛАВР В ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ КОНСАЛТІНГА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ?

Шляхи кар’єри для фахівців, що отримали диплом бакалавра, можуть полягати у роботі в таких сферах діяльності як клінічна психологія, радіомовлення, реклама, дослідження ринку, консультації, психологія досліджень, управління, лідерство, професійна психологія підбор кадрів та інше.

До їх посадових обов’язків та навичок входить:

 • Критичне мислення та аналітичні навички
 • Здатність дивитися на проблеми з різних точок зору
 • Самостійна мотивація
 • Планування і організація
 • Усні та письмові навички спілкування

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ТА ВАРТІСТЬ НАВЖАННЯ

Вартість навчання у 2018/2019 навчальному році

Освітный рівень Денна форма навчання Заочна форма навчання
Термін навчання Вартість навчання за рік Термін навчання Вартість навчання за рік
Бакалавр 4 роки 8530 грн.* 5 років 5350 грн.*

*можливі зміни

По завершенню навчання Ви отримаєте диплом державного зразка, за відповідним освітнійним рівнем.